• Skiresort
facebook

Provozni podminky

Úvod / Provozní podmínky

Provozovatel:  BOBOLIFT s. r. o.
Hošťálkova č. p. 704/10 Praha 6 - Břevnov
IČ 150 39 641

 
I.
Působnost

 

Provozní a obchodní podmínky upravují práva a povinnosti provozovatele na straně jedné a přepravovaných osob na straně druhé, při uskutečnění přepravy na dopravních
zařízeních uvedených v aktuální panoramatické mapě SkiResortu ČERNÁ HORA - PEC a dále pohyb osob na sjezdových tratích příslušných k těmto dopravním zařízením,
vždy po dobu příslušné zimní sezóny.

II.
Přepravní a obchodní podmínky

Zakoupením jízdenky souhlasí přepravovaná osoba s následujícími podmínkami:

1)  Přepravované osoby jsou povinné dodržovat „Smluvní přepravní podmínky“ a „Základní podmínky přepravy“ jednotlivých dopravních zařízení, dbát pokynů obsluhy
     a řídit se dle jednotlivých doprovodných piktogramů.
2)  Z přepravy jsou vyloučeny osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
3)  Pohyb osob na sjezdových (případně běžeckých tratích) je na vlastní nebezpečí, každý je povinen počínat si tak, aby neohrožoval ostatní osoby a nepoškozoval
      majetek.
4)  Přepravované osoby jsou povinny mít u sebe po celou dobu přepravy platnou jízdenku (časovou, bodovou, jednorázovou), tzn. 1 osoba = 1 jízdenka.
5)  Platnost jízdenek je povinna přepravovaná osoba ověřit v zařízení tomu určeném (turniket se čtecím zařízením), popřípadě u oprávněných pracovníků provozovatele.
6)  Dětská jízdenka je od 11,99 let věku. Juniorská jízdenka jedo17,99 let věku. Osoby starší 18 let jsou povinné zakoupit si a jezdit na dopravních zařízeních pouze s
     jízdenkami v ceně dospělé osoby. Seniorská jízdenka je pro osoby starší 63 let. Pro posouzení věku je vždy určující datum nákupu skipasu.
7)  Při nákupu karet sezónních, dětských, juniorských, seniorských, Paketu MALÉ DÍTĚ rodinného jízdného je nutné prokázat věk uživatele karty osobním průkazem a
     osobou, která bude kartu používat.
8)  Při použití jízdenky (sezónní, Paketu MALÉ DÍTÉ, Rodinného jízdného, 6-ti a 7-denní jízdenky) neoprávněnou osobou bude jízdenka bez náhrady zablokována.
9)  Přepravované osoby nesmí:
      a) předbíhat ostatní přepravované osoby při čekání na přepravu dopravním zařízením,
      b) jezdit na lyžích, snowbordu a saních do lesních porostů.
10)  Dodržovat Návštěvní řád Krkonošského národního parku.
11)  Podle sněhových a povětrnostních podmínek se úpravy sjezdových tratí a zasněžování tratí provádí i za provozu dopravních zařízení. Při provozu sněžných děl je
       nutno přizpůsobit rychlost jízdy bezpečnému projetí a neohrozit další lyžaře. Technika pro zasněžování je v dostatečné vzdálenosti označena, případně ohrazena
       oplůtky nebo sítí. Sněžná pásová vozidla jsou při úpravě sjezdových, běžeckých tratí označena výstražným světlem.
12)  Podmínky přepravy lanovými dráhami jsou dále blíže specifikovány v příslušných „Přepravních řádech“ a „Základních podmínkách přepravy“.
13)  Podmínky přepravy na lyžařských vlecích jsou dále blíže specifikovány v příslušných „Základních podmínkách přepravy“.

III.
Oprávnění provozovatele, stráže přírody, pracovníků Městské policie a Policie ČR

Pro případ porušení přepravních a obchodních podmínek přepravovanými osobami, je provozovatel oprávněn:

1) vyloučit přepravovanou osobu z přepravy tím, že ji znehodnotí jízdenku v případě naplnění ustanovení čl. II odst. 1), 2), 4), 6), 8), 9) – písm. a),
2) kontaktovat orgány Policie ČR nebo Městské policie, v případě naplnění ustanovení čl. II písm. 2), 3) a 9),
3) kontaktovat pracovníky stráže přírody, v případě naplnění ustanovení čl. II odst. 9 písm. b).

Pro případ porušení ustanovení čl. II odst. 9 písm. b), přepravních a obchodních podmínek přepravovanými osobami, je stráž přírody oprávněna uložit pokutu v souladu s
platnými zákonnými podmínkami.

Pro případ porušení ustanovení čl. II odst. odst. 3) přepravních a obchodních podmínek přepravovanými osobami, je městská policie oprávněna uložit pokutu v souladu s
platnými zákonnými podmínkami.

Při použití jízdenky (sezónní, Paket MALÉ DÍTÉ, Rodinné jízdné, 6-ti a 7-denní jízdenky) neoprávněnou osobou bude jízdenka bez náhrad zablokována.

IV.
Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje zákazníků v tomto rozsahu:
1) u časových 6-denních, 7-denních, Rodinného jízdného na 1 – 7 dní (pakety 2+1, 2+2, 2+3) a malých dětí do 5.99 let lyžujících zdarma v doprovodu dospělé
    osoby s jízdenkami na 1 – 7 dní (Paket MALÉ DÍTĚ), vše v podobě jména, příjmení sdělených při nákupu jízdenek na pokladních pracovištích SkiResortu a dále pak
    formou provádění fotografií při průchodech kontrolní zónou (turniket) na nástupech u lanovek a vleků,
2) u časových sezónních (ročních) jízdenek v podobě fotografie, jména, příjmení, popřípadě adresy uložených do systému při nákupu jízdenek na pokladních pracovištích
    SkiResortu a dále pak formou provádění fotografií při průchodech kontrolní zónou (turniket) na nástupech u lanovek a vleků, a to za účelem ochrany svých práv a právem
    chráněných zájmů (§5 odst. 2 písm. e) zák. č. 101/200 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

V.
Reklamace jízdného

Provozovatel stanovuje, jaká práva mají přepravované osoby vůči němu, jestliže přeprava nebyla provedena včas a ve sjednaném rozsahu:
Podmínky pro reklamace časového jízdného v rámci SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC se stanovují takto:
Reklamace se uplatňuje v pokladně u dolní stanice lanové dráhy Portášky.
Nárok na vrácení jízdného nebo jeho poměrné části vzniká při výluce více než 50% dopravních zařízení skiareálu Velká Úpa (viz legenda panoramatické mapy)
trvající po dobu delší 90 minut (východiskem pro určení počtu provozuschopných dopravních zařízení je stav v době zakoupení jízdenky – viz informační systém).
Podmínky pro reklamace bodového jízdného v rámci SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC se stanovují takto:
Reklamace se uplatňuje v pokladně areálu.
Požádá-li přepravovaná osoba o zjištění zůstatku bodů na bodové jízdence je pokladní pracoviště povinné této žádosti vyhovět.
Nesouhlasí-li přepravovaná osoba s výší zůstatku na bodové jízdence je oprávněna vyžádat si „Reklamační protokol“, ve kterém uvede důvody reklamace, svojí adresu a zanechá jízdenku na pokladním pracovišti. Pokladní následně doplní číslo jízdenky a výši zůstatku bodů zjištěnou pokladním terminálem a oba zúčastnění protokol podepíší.
Provozovatel je povinen reklamaci vyřídit do 48 hodin:
prokáže-li se tvrzení přepravované osoby jako pravdivé, uhradí provozovatel přepravované osobě jízdné v reklamované výši
prokáže-li se tvrzení přepravované osoby jako nepravdivé, uhradí přepravovaná osoba provozovateli 1000,-Kč (náklady provozovatele s vyřízením reklamace) a provozovatel vrátí přepravované osobě bodovou jízdenku.

VI.
Závěrečná ujednání

Tyto provozní a obchodní podmínky jsou vydány provozovatelem, společností BOBOLIFT s. r. o., Hošťálkova č. p. 704/10, Praha 6 - Břevnov a nabývají účinnosti dnem jejich podpisu statutární osobou provozovatele.

V Peci pod Sněžkou dne 1. 11. 2014 Ing. Josef Menyház, ředitel společnosti

online
meteostanice

Aktuální informace

o provozu areálu

najdete na stránkách

>>> SkiResort <<<

Meteostanice Portášky

kamery
online

play

Kamera: TV 2 3

 

Zajímavé odkazy

 logoinogi

logokilpi

logosalomon

logoatomic

logopec

© 2011 Skiport Velká Úpa
vytvořilo Anawe

SkiResort ČERNÁ HORA – PEC
Areál ve Velké Úpě je součástí SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC, pro aktuální informace prosím přejděte na www.skiresort.cz
Tel: +420 840 888 229
e-mail: skiresort@skiresort.cz